Бүх төрлийн машины форсунк цэвэрлэгч

55,000  52,250 

Хөдөлгүүрийн хүч нэмнэ, түлшний систем дэх усыг цэвэрлэнэ. Мөн бүх төрлийн машинд тохирно.

Дууссан