Шилмүүсний амин тос

15,000 

2 ба түүнээс дээш ширхэгийг худалдан авсан тохиолдолд хүргүүлэн авах боломжтой.